Skip to content

Regulamin Sklepu Internetowego „dkl-Dietetyk Kliniczny Karolina Lubas”

§ 1
[postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług oraz zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego „dkl-Dietetyk Kliniczny Karolina Lubas”.
 2. Usługodawcą jest Karolina Lubas-Knysak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KLK Karolina Lubas-Knysak, pod adresem: ul. Przemysłowa 13/32, 30-701 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), identyfikującą się NIP: 6793166594 oraz REGON: 369642847; adres e-mail: kalubas.dietetyk@gmail.com, numer telefonu: (+ 48) 601 976 166.
 3. Pojęciom użytym w niniejszym regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
 1. Formularz Zamówienia – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca złożenie Zamówienia;
 2. Klient – osoba fizyczna, która zawarła Umowę z Usługodawcą;
 3. Konsultacje Dietetyczne on-line – usługa, której przedmiotem są konsultacje dietetyczne świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Internetu;
 4. Konsument – Klient, który zawarł Umowę w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Regulamin – niniejszy dokument;
 6. Sklep – sklep internetowy pod adresem: https://www.dkl-dietetyk.pl/sklep/;
 7. Treści Cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, w tym w szczególności jadłospisy oraz e-booki;
 8. Umowa – umowa sprzedaży, której przedmiotem są Treści Cyfrowe lub Konsultacje Dietetyczne on-line; 
 9. Usługodawca – podmiot, o którym mowa w ust. 2 powyżej;
 10. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca ze strony internetowej Sklepu;
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia w celu zawarcia Umowy.
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługę składania Zamówień przy użyciu Formularza Zamówienia („Usługa”).
 2. Z funkcjonalności Sklepu może korzystać osoba, która ukończyła co najmniej 16 rok życia.
 3. Usługa ma charakter jednorazowy, a jej realizacja następuje z chwilą skutecznego złożenia Zamówienia.
 4. Użytkownik może zrezygnować z Usługi w każdej chwili przed kliknięciem przycisku „Kupuję i płacę”.
 5. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania:
 1. czasowych przerw w funkcjonowaniu Sklepu z przyczyn natury technicznej, w tym w szczególności w związku z koniecznością dokonania konserwacji lub aktualizacji oprogramowania lub sprzętu;
 2. przerw w funkcjonowaniu Sklepu, będących skutkiem awarii;
 3. wprowadzania zmian w wyglądzie i funkcjonalnościach Sklepu.
 1. Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji, której przedmiotem jest nieprawidłowe funkcjonowanie Usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na reklamację, o której mowa w ust. 11 powyżej w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 3. Użytkownik może złożyć reklamację, o której mowa w ust. 12 powyżej za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adresy Usługodawcy, o których mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Treści udostępniane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, jak również Treści Cyfrowe są przedmiotem praw autorskich Usługodawcy lub umów licencyjnych zawartych przez Usługodawcę. Zabrania się udostępniania, rozpowszechniania oraz wykorzystywania w inny sposób treści, o których mowa w zdaniu poprzednim w sposób sprzeczny z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 2
[wymagania techniczne oraz treści bezprawne]

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu, Użytkownik powinien korzystać z urządzenia spełniającego minimalne wymagania techniczne, o których mowa w ust. 2 poniżej.
 2. Urządzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej powinno posiadać:
 • dostęp do Internetu;
 • dostęp do poczty elektronicznej;
 • zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek internetowych w możliwie jak najnowszej wersji:
  – Google Chrome
  – Mozilla Firefox
  – Microsoft Edge
  – Safari
  – Internet Explorer
  – Opera
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 3
[Zamówienie]

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, w celu złożenia Zamówienia należy: 
 • wybrać Treści Cyfrowe lub Konsultacje Dietetyczne on-line, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do Koszyka”;
 • wypełnić Formularz Zamówienia poprzez podanie wymaganych danych osobowych;
 • wybrać sposób płatności;
 • złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Polityki Prywatności, o której mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu;
 • złożyć oświadczenie o przeczytaniu oraz akceptacji warunków Regulaminu;
 • kliknąć przycisk „Kupuję i Płacę”.
 1. W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia są Konsultacje Dietetyczne on-line, w celu złożenia Zamówienia, Użytkownik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych dotyczących zdrowia.
 2. Kliknięcie przycisku „Kupuję i Płacę” jest równoznaczne z zawarciem Umowy, której przedmiotem jest sprzedaż Treści Cyfrowych lub świadczenie usługi Konsultacji Dietetycznych on-line i pociąga za sobą konieczność zapłaty.
 3. Użytkownik ma obowiązek podania w Formularzu Zamówienia informacji zgodnych z prawdą.
 4. W przypadku podania przez Użytkownika nieprawdziwych informacji, Usługodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy.
 5. Za pośrednictwem Sklepu Usługodawca oferuje następujące metody płatności:
 • za pośrednictwem przelewu bankowego;
 • za pośrednictwem usługi „Przelewy24” świadczonej przez: PayPro Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, identyfikującą się NIP: 7792369887 oraz REGON: 301345068. 
 • Klient zobowiązany do dokonania płatności w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy w przypadku wyboru przelewu bankowego jako metody płatności. Niedokonanie płatności w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim skutkuje odstąpieniem od Umowy przez Usługodawcę.

§ 4
[realizacja Umowy]

 1. Z chwilą złożenia Zamówienia, Usługodawca niezwłocznie potwierdza zawarcie Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Potwierdzenie, o którym mowa ust. 1 powyżej powinno zawierać: dane Usługodawcy, określenie przedmiotu Umowy, ceny i sposobu płatności, pouczenie o przysługującym Konsumentowi prawie odstąpienia od Umowy oraz wzór formularza odstąpienia od Umowy.
 3. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinno zawierać informację o otrzymaniu zgody Konsumenta na dostarczenie Treści Cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
 4. Warunkiem realizacji Umowy jest otrzymanie przez Usługodawcę płatności wynikającej z Umowy.
 5. W przypadku, gdy przedmiotem Umowy są Treści Cyfrowe, realizacja Umowy następuje natychmiastowo, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej oraz § 5 ust. 11 Regulaminu.
 6. W przypadku, gdy stroną Umowy jest Konsument, realizacja Umowy, której przedmiotem są Treści Cyfrowe następuje po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 7. Realizacja Umowy, której przedmiotem są Treści Cyfrowe następuje poprzez dostarczenie Treści Cyfrowych na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.
 8. Z zastrzeżeniem § 5 ust. 10 Regulaminu, realizacja Umowy, której przedmiotem są Konsultacje Dietetyczne on-line następuje nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 9. Bez uszczerbku dla ust. 8 powyżej, realizacja Umowy, której przedmiotem są Konsultacje Dietetyczne on-line następuje za pośrednictwem Internetu w sposób i w terminach ustalonych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, w tym w szczególności przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. 
 10. Usługodawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne dla należytego wykonania Umowy.
 11. Usługodawca zobowiązuje się do realizacji Umowy z zachowaniem zasad najwyższej staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru wykonywanej działalności.
 12. Usługodawca oświadcza, że Umowa, której przedmiotem są Konsultacje Dietetyczne on-line jest umową starannego działania, co oznacza, że jej wykonanie następuje z chwilą zakończenia wykonywania usługi Konsultacji Dietetycznych on-line.
 13. Zawierając Umowę, której przedmiotem są Konsultacje Dietetyczne on-line, Klient oświadcza, że znana jest mu charakterystyka usługi, w tym w szczególności jej istotne znaczenie dla jego zdrowia. Z chwilą zawarcia Umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim, Klient oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie informacje, w tym w szczególności dane dotyczące zdrowia i zobowiązuje się, aby informacje te były prawdziwe, kompletne i rzetelne.
 14. W przypadku, gdy Klient przekaże Usługodawcy informacje, o których mowa w ust. 13 powyżej z naruszeniem tego postanowienia, w tym w szczególności poda informacje nieprawdziwe lub niekompletne, Klient oświadcza i potwierdza, że nie przysługują mu roszczenia, których przedmiotem jest sposób wykonania Umowy, której przedmiotem są Konsultacje Dietetyczne on-line.

§ 5
[prawo odstąpienia od Umowy]

 1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego paragrafu, Konsument uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być wysłane pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy Usługodawcy, o których mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu. 
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do wiadomości e-mail, o której mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu.
 6. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na podany przez niego adres e-mail.
 7. Wskutek skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy, Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 9. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta.
 10. Konsument traci prawo odstąpienia od Umowy, w przypadku, gdy przedmiotem Umowy są Konsultacje Dietetyczne on-line, a Usługa ta została w pełni wykonana przez Usługodawcę za zgodą Konsumenta, który został uprzednio poinformowany, że po realizacji Konsultacji Dietetycznych on-line utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 11. Konsument traci prawo odstąpienia od Umowy, w przypadku, gdy jej przedmiotem są Treści Cyfrowe, jeżeli ich dostarczenie nastąpiło na wyraźną zgodę Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy w takim przypadku.

§ 6
[postanowienia końcowe]

 1. Reklamacje, których przedmiotem jest wykonanie Umowy należy składać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy wskazane w § 1 ust. 2 Regulaminu.
 2. Usługodawca zobowiązuje się udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, o której mowa w ust. 1 powyżej, w terminie 30 dni, na adres poczty elektronicznej lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na podany przez Klienta adres.
 3. Usługodawca oświadcza, że dane osobowe Użytkowników oraz Klientów, w tym dane dotyczące zdrowia przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności znajdującą się pod adresem: https://www.dkl-dietetyk.pl/polityka-prywatnosci.
 4. Usługodawca oświadcza, że pliki cookies znajdujące się na stronie internetowej Sklepu wykorzystywane są w sposób zgodny z Polityką Prywatności znajdującą się pod adresem: https://www.dkl-dietetyk.pl/polityka-prywatnosci.
 5. Usługodawca oświadcza, że nie korzysta z pozasądowych metod rozwiązywania sporów konsumenckich.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa.
 7. Usługodawca zobowiązuje się poinformować Klienta o zmianie Regulaminu w dniu publikacji zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu. 
 8. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7-dni od dnia udostępnienia jego zaktualizowanej wersji na stronie internetowej Sklepu. 
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 stycznia 2020 roku.