Skip to content

REGULAMIN NEWSLETTERA GABINETU DIETETYCZNEGO „DKL-DIETETYK KLINICZNY KAROLINA LUBAS”

§ 1

[postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy regulamin określa zasady wysyłki newslettera Gabinetu Dietetycznego „dkl-Dietetyk Kliniczny Karolina Lubas”.
 2. Pojęciom użytym w niniejszym dokumencie nadaje się następujące znaczenie:
 1. Formularz Zapisu – formularz znajdujący się na Stronie Internetowej umożliwiający subskrypcję newslettera;
 2. Gabinet – Gabinet Dietetyczny „dkl-Dietetyk Kliniczny Karolina Lubas”.
 3. Regulamin – niniejszy dokument;
 4. Strona Internetowa – strona internetowa Gabinetu, znajdująca się pod adresem: https://www.dkl-dietetyk.pl;
 5. Subskrybent – Użytkownik, który dokonał zapisu do newslettera;
 6. Usługę Jadłospisu – usługa, o której mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu;
 7. Usługa Newslettera – usługa, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt Regulaminu;
 8. Usługodawca – dietetyk Karolina Lubas-Knysak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KLK Karolina Lubas-Knysak, pod adresem: ul. Przemysłowa 13/32, 30-701 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 6793166594, REGON 369642847;
 9. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca ze Strony Internetowej.
 1. Dane kontaktowe Usługodawcy: Dietetyk Karolina Lubas-Knysak, ul. Przemysłowa 13/32, 30-701 Kraków, adres e-mail: kalubas.dietetyk@gmail.com, numer telefonu: +48 601 976 166.
 2. Subskrybentem może zostać Użytkownik, który ukończył 16 rok życia.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do podania w Formularzu Zapisu informacji zgodnych z prawdą.

§ 2

[wymagania techniczne i treści bezprawne]

 1. Dla prawidłowego korzystania z funkcjonalności Strony Internetowej, niezbędne są:
 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet;
 2. jedna z poniższych przeglądarek internetowych zainstalowana na urządzeniu, o którym mowa powyżej:
 • Google Chrome w wersji min. ___;
 • Mozilla Firefox w wersji min. ___;
 • Microsoft Edge w wersji min. ___;
 • Safari w wersji min. __;
 • Internet Explorer min. __;
 1. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 2. włączona obsługa plików cookies w przeglądarce.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności treści naruszających dobra osobiste oraz prawa autorskie.
 3. Reklamacje w przedmiocie funkcjonowania Strony Internetowej należy składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adresy Usługodawcy wskazane w § 1 ust. 3 Regulaminu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w ust. 4 powyżej w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

§ 3

[Usługa Newslettera]

 1. Za pośrednictwem Strony Internetowej, Usługodawca świadczy drogą elektroniczną Usługę Newslettera, której przedmiotem jest okresowa wysyłka wiadomości e-mail zawierających informacje ze świata dietetyki, w tym w szczególności informacji o zdrowym odżywianiu oraz o nowościach, promocjach i produktach dostępnych w Gabinecie lub prowadzonym przez Usługodawcę sklepie internetowym pod adresem: https://www.dkl-dietetyk.pl/sklep/.
 2. Usługa Newslettera ma charakter ciągły i świadczona jest nieodpłatnie.
 3. W celu skorzystania z Usługi Newslettera, Użytkownik powinien wypełnić Formularz Zapisu poprzez podanie swojego imienia, adresu poczty elektronicznej oraz kliknięcie przycisku „Zapisz się”, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 poniżej.
 4. W przypadku podania nieprawdziwych informacji w Formularzu Zapisu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi Newslettera.
 5. Warunkiem świadczenia Usługi Newslettera jest akceptacja Regulaminu oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Polityką Prywatności.
 6. Warunkiem świadczenia Usługi Newslettera jest potwierdzenie przez Subskrybenta woli otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie lub wpisanie i aktywowanie linka potwierdzającego subskrypcję newslettera, otrzymanego w wiadomości e-mail wysłanej przez Usługodawcę. 
 7. Świadczenie Usługi Newslettera rozpoczyna się w momencie wykonania czynności, o której mowa w ust. 8 powyżej.
 8. Subskrybent może w każdej chwili, jednak nie później niż do momentu kliknięcia przycisku „Zapisz się”, o którym mowa w ust. 3 powyżej, zrezygnować z Usługi Newslettera.
 9. Usługa Newslettera świadczona jest do momentu wycofania zgody na otrzymywanie newslettera lub wyrażenia sprzeciwu odnośnie do przetwarzania danych osobowych.
 10. W celu zakończenia korzystania z Usługi Newslettera, Subskrybent powinien przesłać odpowiednie żądanie na adres e-mail Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu.

§ 4

[Usługa Jadłospisu]

 1. Przedmiotem Usługi Jadłospisu świadczonej za pośrednictwem Strony Internetowej jest wysyłka próbki jadłospisu sporządzonego przez Usługodawcę.
 2. Usługa Jadłospisu jest nieodpłatna oraz ma charakter jednorazowy.
 3. Warunkiem skorzystania z Usługi Jadłospisu jest dokonanie subskrypcji Usługi Newslettera, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
 4. W celu skorzystania z Usługi Jadłospisu, Użytkownik, podczas wypełniania Formularza Zapisu powinien zaznaczyć pole wyboru dotyczące Usługi Jadłospisu.
 5. Po dokonaniu przez Subskrybenta potwierdzenia, o którym mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu, Usługodawca prześle na podany przez Subskrybenta adres e-mail próbkę jadłospisu, o której mowa w ust. 1 powyżej.
 6. Użytkownik może zrezygnować z Usługi Jadłospisu w każdej chwili, jednak nie później niż do momentu kliknięcia przycisku „Zapisz się” znajdującego się w Formularzu Zapisu lub dokonania potwierdzenia, o którym mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu.

§ 5

[postanowienia końcowe]

 1. Usługodawca oświadcza, że dane osobowe Użytkowników oraz Subskrybentów przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności znajdującą się pod linkiem: https://www.dkl-dietetyk.pl/polityka-prywatnosci/.
 2. Usługodawca oświadcza, że pliki cookies, z których korzysta Strona Internetowa wykorzystywane są w sposób zgodny z Polityką Prywatności znajdującą się pod linkiem: https://www.dkl-dietetyk.pl/polityka-prywatnosci/.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa.
 5. Usługodawca zobowiązuje się poinformować Subskrybenta o zmianie Regulaminu w dniu publikacji zmienionego Regulaminu na Stronie Internetowej. 
 6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7-dni od dnia udostępnienia jego zaktualizowanej wersji na Stronie Internetowej. 
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 stycznia 2020 r.